مطلوبیت ها، الزامات و نیازها

مطلوبیت ها، الزامات و نیازها

در این یادداشت یک فهرستی از مطلوبیت ها و الزامات و نیازها برای طلبگی مطلوب تقدیم می شود. مطلوبیت‌ها ما به عنوان کسی که دغدغه یک طلبگی مطلوب را دارد، مطلوبیت های زیر را داریم: ۱) دارای بینش‌ها و دغدغه‌ها و مطلوبیت‌های اسلامی شدن یکی از دغدغه‌ها و مطلوبیت‌ها این است که بینش‌ها و دغدغه‌ها


Top