استقلال نسبی طلبه

یک مطلوبیت تربیتی: استقلال نسبی طلبه

یکی از مطلوبیت‌هایی که در حیات طلبگی باید قائل بود و باید به سمتش هم حرکت کنیم که به آن برسیم؛ یک نوع استقلال نسبی است. در طلبگی آویزان یک شخصی شدن یا آویزان اساتید بودن و ماندن و مردن این اصلاً مطلوب نیست. خود این مطلوبیت می‌آید یک الگوهای رفتاری، یک سبک خاص از


Top