صوت جلسات کلام انقلابی(سال تحصیلی97-96)

لیست جلسات

کلام انقلابی جلسه اول کلام انقلابی جلسه دوم کلام انقلابی-جلسه سوم کلام انقلابی جلسه چهارم کلام انقلابی-جلسه پنجم کلام انقلابی-جلسه ششم کلام انقلابی جلسه هفتم کلام انقلابی جلسه هشتم کلام انقلابی جلسه نهم کلام انقلابی جلسه دهم کلام انقلابی جلسه یازدهم کلام انقلابی جلسه دوازدهم کلام انقلابی جلسه سیزدهم کلام انقلابی جلسه چهاردهم تفسیر سوره


Top