پرونده ویژه

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش اول

قاعده ۱: علم به عنوان روزی معنوی یکی از نکته‌هایی که خیلی روشن است، این است که ما، کسانی که خداوند به ما لطف کرده است و روزی کرده است طلبگی را، علم به جد مطلوب همه‌ی ما است این به خاطر آن نظام ارزشی است که آن را پذیرفتیم و به خاطر ورود در

بینش علمی

نحوه نگاه طلبه به مقوله کسب دانش-بخش دوم

قاعده ۲: علم به عنوان درخواستی از خداوند در صحبت پیشین این نکته مطرح شد که علم که شکر خدا مطلوب ما طلبه‌ها است یک پدیده‌ی آسمانی است و در شمار عالی‌ترین رزق‌هایی هست که باید از خداوند متعال درخواست کرد. روی این از خدا باید خواست یک مقداری تأکید کنیم و تأمل داشته باشیم


Top