راه مقابله با تحریف

مکتب امام به روایت رهبری

مبارزه با تحریف امام

دیده‌بان آگاه این انقلاب پس از سه دهه مبارزه با تحریف مکتب امام این روزها با نگرانی فراوان خبر از یک هجمۀ جدی، گروهی، داخلی و خارجی، همه‌جانبه، ریشه‌دار و برنامه‌دار برای حذف آرمانها و اصول فکری حضرت امام می‌دهند. حضرت ایشان این تحریف را در دو بعد معرفی می‌نمایند؛ بُعد نظری : بد معرفی


Top