چیستی و آسیب تحریف

خطر تحریف امام ۴

مکتب امام به روایت رهبری

خطر تحریف امام ۴

چیستی تحریف در تعریف مقولۀ «تحریف امام»، ضرورت اهتمام به اندیشۀ امام و زیان بزرگی که از بابت تحریف آن نصیب کشور می‌شود می‌فرمایند: «تحریف شخصیّت‌ها به این است که ارکان اصلی شخصیّت آن انسان بزرگ، یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به‌صورت انحرافی و سطحی معنا شود. همه‌ی این‌ها برمی‌گردد به تحریف


Top